พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

ในอดีตนั้น เมืองเชียงแสนถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญระดับเมืองหลวงสำหรับล้านนา เดิมชื่อ เวียงหิรัญนครเงินยาง พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพระเจ้าเม็งรายได้สร้างเมืองนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์ควบคุมดูแลหัวเมืองต่างๆในแคว้นโยนก และใช้ติดต่อกับบ้านเมืองริมแม่น้ำโขง ปัจจุบันจึงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองหลงเหลือมากมาย เลยได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งเชียงแสนขึ้นเพื่อเก็บรักษาและบอกเล่าความเป็นมาของบรรพบุรุษให้ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นได้รับรู้

พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2500 4 ปีต่อมาได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นเวลาเกือบ 60 ปีแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมและดูแลเหล่าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่าง ๆ อันมีคุณค่า เปี่ยมด้วยความทรงจำในพื้นที่เชียงแสนและบริเวณใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา ศิลปะของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ และชาวเขาหลายชนเผ่าอย่างเครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น สวยงาม รวมทั้งยังมีการจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวล้านนาและการสร้างเมืองเชียงแสน นิทรรศการแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ปัจจุบันที่นี่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ เปิดให้ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาหาความรู้ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ สนใจศึกษาความเป็นล้านนาที่เป็นส่วนผสมอันลงตัวระหว่างไทยกับพม่า และเพลิดเพลินกับการเดินชมศิลปะสวยๆ ที่แปลกตา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand